Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, REGON: 140126729, NIP: 9521967784, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, realizuje Projekt „Kucharz Doskonały”. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych, nr KSI WND-POKL.03.04.03-00-023/12, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) i pod jego nadzorem.

 Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości serwisu bez pisemnej zgody Polskiego Zrzeszenia Producentów   Bydła Mięsnego jest zabroniona.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przesłane do  realizatorów Projektu będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszystkie materiały (informacje i zdjęcia dotyczące osób fizycznych lub prawnych oraz wszelkie materiały graficzne) publikowane w serwisie  chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody ich autorów oraz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu serwisu w celach innych niż użytek osobisty wymaga pisemnej zgody Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zastrzega sobie prawo wprowadzenia w dowolnym czasie zmian do warunków zawartych w niniejszej Nocie Prawnej oraz wszelkich informacji zawartych w serwisie bez wcześniejszego informowania o zmianie.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie komputera wynikające z korzystania z portalu.